Selvstændig erhvervsdrivende, hobbyvirksomhed eller A-indkomst?

Hvornår er der tale om selvstændig virksomhed?

SKAT afgrænser og fastsætter kriterier for hvornår der skal betales A-skat, hvor den der udbetaler et beløb til en anden person skal tilbageholde og indbetale A-skat med angivelse af navn og CPR nummer. Også kaldet et abrejdsgiver/arbejdstager forhold.

Som arbejdsgiver er du straks underlagt en række love og paragraffer. Og som arbejdstager har du mulighed for nogle såkaldte lønmodtagerfradrag.

SKAT har opstillet nogle kendetegn og afgrænsninger, som indikerer om man kan benævne jobbet/hvervet som selvstændig virksomhed.

Som virksomhedsejer er det dit ansvar at overholde reglerne og i tvivlstilfælde er det dig der skal bevise at du har gjort det efter reglerne – SKAT kan i princippet blot påstå at du ikke har fulgt reglerne og pålægge dig både straf og betaling.

Det er årsagen til at det kan koste dig dyrt ikke enten at rådføre sig med kyndige og erfarne rådgivere eller virkelig sætte sig ind i reglerne. Og ja rådgivning er også bekostelig især for en ny startet iværksætter. Men ingen rådgivning kan i sidste ende bliver meget bekostelig.

I denne artikel vil vi forsøge at informere dig om, hvornår det handler om en selvstændig virksomhed. 

Kriterier, der taler for selvstændig erhvervsvirksomhed

Ved vurderingen af, om der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, kan der lægges vægt på, hvorvidt

 • Modtageren af pengene/indkomsten selv tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion end den der har bestilt arbejdet/ydelsen angiver.
 • Den der har bestilt, forpligter sig over for den der modtager betaling kun i det omfang, som den enkelte ordre omhandler.
 • Den der modtager betalingen ikke bliver begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for andre på grund af ordren
 • Modtageren af betalingen er økonomisk ansvarlig over for den der har afgivet odren, for arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko
 • Modtageren af betalingen har ansat personale, og er frit stillet med hensyn til at antage medhjælp
 • vederlaget betales efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet
 • indkomsten modtages fra en ubestemt kreds af ordre afgivere
 • indkomsten afhænger af et eventuelt overskud
 • Den der modtager betalingen ejer/ eller lejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lignende
 • Der der modtager betalingen helt eller delvist leverer de materialer, der anvendes ved arbejdets udførelse
 • Den der modtager betalingen har etableret sig i egne lokaler, fx forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue mv., og arbejdet udøves helt eller delvist fra lokalerne
 • Den der modtager betalingen har en erhvervsudøvelse, der kræver særskilt autorisation, bevilling og lignende, og om denne har fået en sådan tilladelse
 • Arbejdet eller ydelsen er kommet i hus ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at vedkommende er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art
 • Den der modtager betalingen i henhold til momsloven er momsregistreret, og ydelsen er faktureret med tillæg af moms
 • ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler den der modtager betalingen for arbejdet/ydelsen.

Bemærk:
Dette er kun de generelle kriterier for om det kan indikere at den handler om en selvstændig erhvervsdrivende

Der findes mange særregler og regelsæt at være opmærksomme på for eksempel kan SKAT vurdere om der eventuel er tale om hobbyvirksomhed, dvs. ikke-erhvervsmæssig virksomhed, som ikke beskattes på samme måde som egentlig selvstændig erhvervsvirksomhed

Typisk kan der være tale om at den første tid som selvstændig erhvervsdrivende betyder at der er underskud – altså flere udgifter end indtægter. Har du startet din selvstændige virksomhed ved siden af din lønindkomst, en opsparing du har eller et lån du har modtaget således det er muligt for dig at have udgifter større end indtægter, de første par år.

I en sådan situation er det dig der skal kunne bevise overfor SKAT at du har det rette formål og de rette hensigter så SKAT kan beslutte at det underskud du har i din virksomhed ikke kan fratrækkes og derfor skal du kunne dokumentere eller rettere bevise overfor SKAT følgende:

 • SKAT lægger vægt på dit formål med virksomheden og at hovedformålet er at tjene penge? Eller kunne det tænkes at der er tale om at dyrke en fritidsinteresse?
 • SKAT anser din virksomhed for at være erhvervsmæssig, når du driver den for at tjene penge, men samtidig har risiko for at få flere udgifter end indtægter.
 • Du skal drive virksomheden intenst og seriøst.
 • Virksomheden skal give overskud eller have udsigt til at gøre det.
 • Selvom virksomheden anses som en ikke-erhvervsmæssig virksomhed, skal et eventuelt overskud altid regnes med på selvangivelsen

Skulle det vise sig at din virksomhed ender med underskud er det vigtigt at du har lavet et budget fra starten indeholdende dine forudsætninger og forventninger. På den måde har du et af de beviser du skal bruge overfor SKAT at du startede din virksomhed med overskud for øje og at du fortsætter med det mål at tjene penge i fremtiden.

 

Læs mere her

Får du fradrag for dine erhvervsmæssige kørte kilometer?

Hvornår er der tale om selvstændig virksomhed? SKAT afgrænser og fastsætter kriterier for hvornår der …